logo

L-Ewropa Kristjana
Meta nitkellmu dwar l-Ewropa ftit li xejn nahsbu ghaliex din il-parti tad-dinja thossha distinta minn postijiet ohra. L-istess meta nitkellmu dwar il-Punent. X’jaghmel lil Ewropa u il-Punent differenti. Kif zviluppat din id-differenza u x’jaghqqad lill-pajjizi f’din il-parti tad-dinja? Kif zviluppat l-Ewropa Kristjana bhala civilta` distinta`?

0
0
0
s2sdefault
Il-Pjan tal-Ministru Dalli
F’dawn l-ahhar snin zgur li numru ikbar ta` nies saru aktar konxji tal-problemi li ghandu l-Gvern biex ikollu flus bizzejjed biex ihallas ghal ispejjez kollha tieghu li jinkludu: pagi tan-numru kbir ta` haddiema li jahdmu fis-settur pubbliku; hlasijiet ghas-servizzi socjali u ghal penzjonijiet, ghas-servizzi ta` sahha u ta` ordni pubblika; kif ukoll ghal inizjattivi, progetti u ncentivi li jsahhu l-infrastruttura u l-ekonomija u joholqu ix-xoghol. Fid-diskors tieghu tal-Budget tal-1999, il-Ministru tal-Finanzi kien habbar programm li kellu jwassal biex b’mod ippjanat iwassal biex fuq numru ta` snin, il-Ministeru tieghu jirnexxilu jara n-nefqa tal-Gvern issir sostenibbli. Dan ifisser li l-Gvern ikun ikkontrolla l-infiq tieghu u zied id-dhul tieghu b’mod li ma tibqax il-htiega li kull sena l-Gvern jiddejjen biex isewwi d-deficit ta` kull sena.

0
0
0
s2sdefault
Haga li jitkellmu fuqha n-nies meta jharsu madwarhom hi n-nuqqas ta’ ppjanar serju f’pajjizna. Thares fejn thares. Jekk tiehu l-ambjent, per ezempju, zgur li n-nies ma jifhmux kif wara 10 snin li ilna bl-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar, li issa saret l-Awtorita’ Maltija ghall-Ambjent u l-Ippjanar (il-MEPA), pajjizna jinsab fl-istat li hu llum. Hadd m’ghamel kalkoli kemm hallasna f’pagi biss biex mit-taxxi taghna zammejna organizzazzjoni ta’ 350 impjegat, u b’ruxmata ohra ta’ spejjez f’konsultazzjoni, biex suppost li indokrajna l-ambjent. Hadd ma ikkalokola x’qamu lill-pajjizna l-hafna decizjonijiet zbaljati li hadu ta’ l-Ippjanar. Ghax fis-settur pubbliku hekk: kulhadd jiftahar bl-eghgubijiet u hadd ma jsemmi kemm qamu u x’effett kellhom id-decizjonijiet hziena. Il-fatt hu li n-nies iqisu li l-istat ta’ l-ambjent Malti llum hu aghar milli kien 10 snin ilu. Zbaljati n-nies? Difficli tghid. Dan ghax m’hemm l-ebda dubju li bid-difetti kollha li kien fih, il-Pjan Strutturali ghal Malta u Ghawdex, li fuqu hadmet l-Awtorita’ ta’ l-Ippjanar u li qed tahdem fuqu l-MEPA, u li bhalissa qed jigi rivedut, zgur li hu hafna u hafna ahjar milli kieku bqajna nipprocedu bla pjan. Difficli li jkun ikkalokalat dan meta wiehed jaqbad karozza u jdur ma’ Malta u Ghawdex ghax tant tara gharukazi lissibha bi tqila biex temmen li l-Pjan hadem. Izda meta mbaghad toqghod tahseb x’seta’ gara aktar bla Pjan, ikollok tghid li bl-izbalji kollha taghha, ahjar ferm bil-MEPA milli minghajrha.

0
0
0
s2sdefault
Lejn iz-Zghir
Issa ilna mill-Budget l-iehor nisimghu li l-gvern jrid jghin lin-negozji z-zghar. Li hadu zgur kien it-Tax Compliance Unit, aktar kontijiet ta’ taxxi, aktar penalitajiet bla sens taht il-ligi esageratament iebsa tal-VAT u kontinwazzjoni tal-kampanja fuq certi programmi fuq ir-radjijiet li jpingu lil min hu bin-negozju f’dawl ikrah.

0
0
0
s2sdefault
In-nies
Huma hafna l-imhawwdin dwar il-kwistjoni ta’ l-Unjoni Ewropea. U bir-ragun. L-ewwelnett din hi decizjoni mill-iktar importanti. It-tieni, in-nies jafu li din hi decizjoni irriversibbli li torbot lilhom u lil ta’ warajhom ghal zmien fit-tul. It-tielet, in-nies ma tafx ezattament kif ser jintlaqat il-pajjiz. Fuq kollox in-nies ma tafx kif ser tintlaqat hi.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent