logo

Falz u mghawweg anke jekk skond il-ligi

 

Il-GRTU illum regghet ma rnexxiliex twaqqaf it-tender ghall-28,000 computer system ghas-sistema kollha ghas-settur Pubbliku. B’dan il-kuntratt, meta jinghata, ghall-hames snin shah hadd hlief il-ftit li jiehdu dan il-kuntratt ma jkunu jistghu jaqalghu xi haga fil- provediment ta Computers lis-settur pubbliku. B’dan il-kuntratt il-Gvern qed ikisser is-sistema tajba li holoq hu stess b’konsultazzjoni shiha mas-settur privat u li giet u mfahhar mill-Unjoni Ewropeja. Bis-sistema tal-lum (e-procurement). Id-ditti Maltin li jikkowolifikaw  jbieghu lil Gvern dak kollu li jrid fuq l-istandards l-ahjar fis-suq  fil-mument tal-bejgh u  bl-ahjar prezzijiet. Il-Gvern ma kellux ghalfejn ikisser is-sistema li dahhal hu stess.

 

 

Taht is-sistema tal-llum jbiegh kull min hu kapaci u l-biegha tinfirex mal-operaturi kollha zghar, kbar u medji. Hemm 51 kumpanija kwalifikata biex ifornu is-settur pubbliku. L-istess ghas-servicing. Aktar minn 100 ditta zghira tahdem f’dan il-qasam. Illum hamsa biss minn dawk elegibbli resqu ghat-tendertender  ser jigifieri l-ohrajn maghmula taghhom. Ghalhekk il-GRTU qed topponi ghax l-Gvern b’dan it- ikisser liz-zghar.

 

Il-GRTU tqies dan il-kuntratt bhala mossa perikoluza ta’ qabel l-elezzjoni u m’ghandha warajha l-ebda strategija logika la ekonomika  u lanqas kummercjali. Strategija li serr tpaxxi l-ftit ghas-spejjez tal-hafna.

 

Il-GRTU qed tkompli tara ma l-avukati taghha fi Brussels kif tista tiehu l-kaz quddiem l-Qorti Ewropeja. Aktar izda milli kwistjoni legali din l-kwistjoni hi wahda ta’ principju. Il-Gvern ha decizjoni hazina. Dan it-tender hu falz. Mhux fl-interess ta’ hadd hlief ta’ min ser igawdi mill- qliegh minnu. Liz-zghar ser ikissirhom. Qal x’qal il-Qorti, l-falz  u l-mghawweg falz u mghawweg jibqa anke jekk mhux bi ksur tal-ligi. Gvern li jemmen fil- gustizzja u verament favur iz-zghir, l-falz jirrangah u l-hazin u mghawweg jaghmlu tajjeb u  mhux jiffanfra ghax il-Qorti qaltlu li l-Ligi ma kisiriex.

 

Il-GRTU ser tkompli tikkumbatti u qed tistenna li l-Gvern alternattiv laburista jiddikjara bla tlaqlieq  li jekk jirbah l-Elezzjoni li jmiss dan il-kuntratt falz iwaqqfu.

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent