logo


Il-Problema hi l-ispejjez zejda li jgibu maghhom zidiet fil-prezzijiet.

 

Il-GRTU semghet b’interess rapporti li saru fl-MCESD minn diversi Entitajiet Pubblici dwar l-analazi taghhom dwar xinhu jsir fuq prezzijiet. Il-GRTU pprezentat ukoll il-punti ewlenin ta’ rizultat tar- ricerka taghha mas-sidien ta’ l-intraprizi f’oqsma diversi tal-kummerc: retailers, traders, wholesalers,hair salons, beauty salons, farms, petrol stations, garaxxijiet ta’ tiswijiet, computers u IT Services u attivitajiet ekonomici ohra fejn l-prodott u s-servizz jinbiegh direttament lill-konsumatur. transportaturi, sidien tal-bars, restoranti u postijiet ta’ deivertiment u varjeta kbira ta’ servizzi, spizeriji, 

Minn din l-analazi l-GRTU ssostni li:

 

Ø      Prezzijiet fil-hwienet u negozji jirriflettu s-sistema ta’ nfieq li n-negozjant jrid jaghmel biex jirnexxielu jwassal l-prodott jew servizz lill-konsumatur. Jigifieri meta l-Gvern u l-entitajiet pubblici qed jaghmlu dawn l-ispezzjonijiet kollha fil-hwienet u fin-negozji, huma qed jistudjaw biss is-sintomu tal-marda u mhux l-kawza tal-marda

Ø      Meta negozjant  ihallas tax-xoghol li jkun xtara u li fil-bicca l-kbira tal-kazi dan jirrifletti l-prezz ta’ kemm jinxtara l-prezz tal-materjal minn barra, dak li jinciza l-aktar fuq l-prezz huma spejjez li jinholqu lokalment.

 

Fil-prezentazzjoni tieghu lill-MCESD id-Direttur Generali Vincent Farrugia rrefera ghal dak li jirrapurtaw in-negozjanti li jaffettwa l-gholi fil-prezzijiet u li dwarhom il-Gvern Malti jista u hu obbligat, li jaghmel xi haga. L-imsiehba tal-GRTU u negozjanti l-ohra li hadu sehem fl-analazi indikaw dawn:

 

·        Il-burokrazija zejda li ghandna fil-pajjiz u li dejjem tikber

·        Ic-charges bla razan li jinponu l-banek

·        Ic-charges amministrattivi li jinponu d-dipartimenti u l-entitajiet pubblici

·        Ic-charges bla kontroll li jinponu l-monopolji pubblici jew privati bhall:

·        Enemalta ghall-elettriku u fuels

·        Go u Vodafone ghat-telefonija

·        Freeport u Valletta Gateway Terminals ghall-portijiet

·        Federated Mills ghat-tqiq

·        Monopolji u ditti dominanti privati ohra li l-prezz taghhom ma tistax tinnegozjah

·        Infieq zejjed fuq tragit fuq it-toroq kawza ta’ dewmien, hsarat u traffic mis-management

·        Infieq zejjed ikkawzati mil-wardens u charges bl-addocc ta’ parkeggjar

·        Charges tal-portijiet li ghadhom xorta qawwijin hafna

·        Infieq fuq shipping

·        Infieq fuq vjaggar bl-ajru

·        Infieq dejjem jikber fuq insurances

·        Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet ta’ ambjent

·        Infieq li dejjem jikber fuq kwistjonijiet ta’ health and safety

·        Infieq li dejjem jikber fuq Food Hygiene u regolamenti ohra mfassla ghal pajjizi barranin

·        Zelu zejjed fit-twettiq tad-direttivi u regolamenti Ewropej minghajr kaz ta’ xejn ta’ l-impatt fuq in-negozji z-zghar Maltin

·        Regolamenti tax-xoghol li jimponu bla kaz ta’ xejn u bla bzonn pizijiet zejda

·        Il-ligi tat-thaddim tal-part-t imers

·        Ebusija zejda minn naha tal-VAT li ssallab lil min qieghed sewwa flok li taqbad lil min jevadi

·        Infieq zejjed marbut mal-Euro Changeover bla kumpens ta’ xejn

·        Infieq zejjed fuq licenzji u kontribuzzjonijiet minn entitajiet bhal MTA u Medical Authority

·        Hlas ta’ kirjiet esagerati

·        Prezzijiet gholjin wisq tal-propjeta kummercjali

·        Taxxi qawwija wisq ta’ transferiment ta’ propjeta ghall-uzu ta’ l-intraprizi

·        Infieq qawwi fuq servizzi ta’ medicina u servizzi ta’ tobba

·        Charges esagerati mis-servizzi professjonali bhall accountants u awdituri

·        Charges u nfieq bla razan imposti mil-MEPA

·        Charges esagerati mill-ADT

·        Prattici restrittivi minn entitajiet bhal pixkerija u l-pitkalija li jwasslu ghal-prezzijiet gholjin

·        Prattici restrittivi (restricitve practices) minn monopolji statali u privati bla ebda kontroll mill-ufficju tal-kompetizzjoni gusta

·        Sistema ta’ taxxi li tikkastiga lil min jahdem u jiproduci u tiffavurixxi lil min jwarrab, jispekola u jevadi

 

Id-Direttur Generali tal-GRTU widdeb fl-MCESD, u l-GRTU qed twiddeb pubblikament, illi jekk l-awtoritajeit mhux ser jistudjaw bis-serjeta, u jiehdu azzjoni f’waqta, biex inaqqsu bis-serjeta l-infieq kbir li kull kummercjant irid jaghmel biex ikopru kollox mil-prezz li huwa jistabbilixxi ghal prodotti jew is-servizz tieghu, jkun inutli li inparlaw fuq it-trazzin ta’ l-inflazzjoni. Studju tal-prezzijiet jiswa imma l-importanti hu kif jitnaqqsu l-ispejjez zejda li jikkawzaw iz-zidiet fil-prezzijiet.

 

 

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent