logo

Referendum
Baqa’ ftit gimghat ghar-Referendum. Din tar-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea izda hi xi haga li tibqa’ maghna. Ghax Malta trid wisq mill-pajjizi msiehba fl-Unjoni Ewropea. Din il-htiega tizdied hekk kif tal-Unjoni jsiru 25 pajjiz. Jew 24, jekk Malta tghid le.

0
0
0
s2sdefault
Is-Seklu 20

L-Istorja tad-dinja, iz-zminijet kollha li fihom ghex il-bniedem, jirriflettu l-effett tal-gwerer u ta’ kull forma ta’ vjolenza. Ghalkemm is-seklu ghoxrin ma kienx differenti mis-sekli ta’ qablu, kien differenti izda fuq livell ta’ skala tal-gwerer. Kien is-seklu li fih id-dinja ghaddiet minn konflitti li verament firex mad-dinja kollha. Il-gwerer tal-ahhar seklu kienu gwerer li laqtu pajjizi minn kull parti tad-dinja. U mhux gwerra wahda mondjali izda tnejn.

0
0
0
s2sdefault
Eccellenza, kelliema mistiedna u hbieb. Nirringrazzjakom jien ukoll li gejtu hawn dalghodu. Il-GRTU ghan-nom taghkom hadet din il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropeja bl-akbar serjeta’ sa mill-bidu nett. Kien hemm zmien meta l-Kunsill tal-GRTU kien iddecieda, hafna qabel ma Malta dahlet fid-dettal ta’ xi tfisser Shubija fl-Unjoni Ewropeja, li jkun ahjar li Malta taghmel parti minn dik li kienet tissejjah il-Komunita’ Ewropeja. Dan kien fi zmien meta l-principju tal-liberalizazzjoni tal-kummerc ma kienx ghadu gie accettat mill-partiti politici kollha Maltin u mill-imsiehba socjali kollha. Kien zmien meta n-negozjant Malti hass il-futur tieghu mhedded b’mizuri li kienu qed jittiehdu u li fl-opinjoni tal-kummercjanti u tal-mexxejja taghhom kienu mhux biss qed irazznu il-kummerc izda kienu ta’ theddida ghal futur ta’ pajjizna bhala stat fejn il-kummerc hieles seta’ jahdem, jikber u jaghti sehmu biex ikabbar il-gid tal- pajjiz.

0
0
0
s2sdefault
Huwa b’sodisfazzjon kbir li llum qiegħed magħkom għal din il-Konferenza Nazzjonali. Bla dubju ta’ xejn, wieħed mill-ikbar suÄ‹Ä‹essi tal-Gvern immexxi minni kien il-liberalizzazzjoni tal-qasam tal-kummerÄ‹. Qiegħed ngħid dan hawn għax il-qofol ta’ dan is-suÄ‹Ä‹ess kontu intom. Intom li minkejja l-kliem ta’ dawk li bdew ibeżżgħu li l-kompetizzjoni mhix tajba għal Malta ikkompetejtu. Intom li minkejja l-kliem ta’ dawk li qalu li l-liberalizzazzjoni ser iÄ¡Ä¡ib il-qgħad, ħloqtu postijiet tax-xogħol għal ħaddiema Maltin. Intom li ma bżajtux u ħdimtu biex Malta ma baqatx maqfula fiha nnifisha. Matul is-snin ħdimna biex niżguraw li intom ikollkom kull għajnuna sabiex tgħelbu l-isfidi li Ä¡Ä¡ib il-kompetizzjoni.

0
0
0
s2sdefault
Nibda biex naghti merhba u nirringrazzja tal-attendenza lill-Eccellenza Tieghu s-Sur Ronald Gallimore, Ambaxxatur tal-Unjoni Ewropea f’Malta, u nirringrazzjah ukoll tal-ghajnuna li taghna biex organizzajna din il-Konferenza, lil shabna membri tal-GRTU, u lil shabna l-ohra fl-ghaqdiet differenti tal-industrija u kummerc hawn prezenti.

0
0
0
s2sdefault

© 2014 - All rights reserved - GRTU - Malta Chamber of SMEs
Content may not be peproduced or republished without prior consent